Selecteer een pagina
Uw vocht- en gevelspecialist! Bel +31 (0)34 628 30 52

Algemene voorwaarden van Alba Vochtwering B.V. gevestigd te Maarssen

Artikel 1

Algemeen

1. Indien en voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van Alba Vochtwering B.V, hierna te noemen opdrachtnemer, alsmede op de rechtsverhouding die ontstaat indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon, hierna genoemd de opdrachtgever opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveringen, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden door de opdrachtgever gehanteerd.

Artikel 2

Aanbiedingen en totstandkoming de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De opdrachtnemer is eerst gebonden nadat aanvaarding van een opdracht schriftelijk of per mail is bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts indien er ook opdracht is gegeven per mail of in bij zijn van derde.
2. De prijsberekening en voorwaarden der aanbieding gelden uitsluitend voor de opgegeven werkzaamheden c.q. leveranties en wel gedurende maximaal één maand na aanbiedingsdatum.
3. Iedere offerte is gebaseerd op de op dat moment geldende materiaalprijzen, lonen en daarmede verband houdende sociale lasten en wettelijke verplichtingen. Alle aangenomen werken voor een bepaald bedrag kunnen verhoogt worden indien er sprake is van meerwerk en op wat niet is aangenomen. Kosten verlaging indien een werk eerder klaar is, er minder uren worden gemaakt of dat bij de eerste inschatting langer of meer werk was aangeven is niet van toepassing.

Artikel 3

Prijs- en tariefaanpassingen

1. Indien na het totstandkomen van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschied zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4

Omschrijving der werkzaamheden

1.Tenzij in de orderbevestiging van de opdrachtnemer uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken, omvatten de door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden die als omschreven in de door haar gedane aanbieding, uitsluitend de niet gemelde of verborgen gebreken.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden, al dan niet door derden te verrichten, na de totstandkoming der overeenkomst noodzakelijk blijken voor een behoorlijke uitvoering der overeenkomst, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Door opdrachtnemer zal, zo extra werkzaamheden noodzakelijk blijken, onverwijld aan de opdrachtgever schriftelijk opgave worden gedaan van de aard van deze werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.

Artikel 5

Onvoorziene en abnormale omstandigheden

1. Oorlog, onlusten, overstromingen en andere rampen.
2. Gebrek aan hulp- en brandstoffen, stakingen, werklieden uitsluitingen, bedrijfsstoornissen, abnormale weersomstandigheden e.d., onverschillig of één of ander plaatsvindt in het bedrijf van opdrachtnemer, dan wel van opdrachtgever, aan- of toeleveringsbedrijven of transportondernemingen.
3. Zodanige wijzigingen van de omstandigheden dat (verdere) nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer voor haar bezwaarlijk wordt, dat deze redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd. In geval van de punten 1,2 en 3 heeft de opdrachtnemer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomt op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat, opdrachtnemer tot enige vergoeding van de schade door opdrachtgever of derden, gehouden zal zijn. Indien de overeenkomst op grond van de hiervoor genoemde gevallen tussentijds door opdrachtnemer wordt beëindigd, is door opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd als met de stand der werkzaamheden overeenkomt.

Artikel 6

Transport

1. Tenzij in de offerte of orderbevestiging anders is vermeld, geschiedt de aan- en afvoer van het benodigde materiaal met de normale bestelauto.
2. Indien dit niet (zonder meer) mogelijk is en bijzondere maatregelen getroffen moeten worden, zijn alle daaraan verbonden kosten inclusief de wachttijden, voor rekening van de opdrachtgever. Door opdrachtnemer zal onverwijld aan opdrachtgever schriftelijk opgave worden gedaan van de daaraan verbonden kosten.

Artikel 7

Vergunningen

1. Opdrachtgever staat jegens opdrachtnemer in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, parkeervergunningen, bouwvergunningen, graaf of andere vergunningen welke noodzakelijk zijn voor de te verrichten werkzaamheden en voor een normale wijze van uitvoering daarvan en voor het gebruik van de toegangswegen naar het werkterrein.
2. Alle gevolgen van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze vergunningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn voor rekening van de opdrachtgever. In het bijzonder de kosten van de door opdrachtnemer eventueel in acht te nemen wachttijden en de door opdrachtnemer uit te voeren extra transporten.

Artikel 8

Hindernissen

1. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico:
a. dat het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de werkplaats is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en voort ten allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien de opdrachtnemer het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en hij zulks tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
b. de toegangswegen tot de arbeidsplaats geschikt zijn voor transport;
c. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag, montage en/of verwerking;
d. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en wordt gehandhaafd;
e. er geen hindernissen zijn, waardoor opdrachtnemer wordt beperkt in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden;
2. Bij tijdsverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan één of meer in dit artikel gestelde voorwaarde, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden, ondanks de hindernissen, toch door de opdrachtnemer wordt voortgezet, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten, zoals het verwijderen van de hindernissen voor rekening van de opdrachtgever, evenals eventuele door opdrachtnemer in acht te nemen wachttijden, en schade aan apparatuur en materieel van opdrachtnemer.

Artikel 9

Opleveringstermijn

1. De in de orderbevestiging of anderszins opgegeven termijn van oplevering berust op een schatting. Hoewel steeds getracht zal worden de opleveringstermijn zoveel mogelijk te handhaven, wordt deze termijn niet gegarandeerd. Overschrijding van de opleveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, betaling van de overeengekomen prijs te weigeren en verschaft de opdrachtgever evenmin enige aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 10

Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat de goederen of de belangrijkste onderdelen door opdrachtnemer zijn geleverd c.q. zijn verwerkt, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze goederen of onderdelen, mochten ontstaan.
2. Onverminderd het in het vorige lid gestelde, gaat de eigendom van de goederen eerst op de opdrachtgever over, wanneer al het aan de opdrachtnemer ter zake van de levering- al dan niet met montage- van deze goederen verschuldigde met inbegrip van rente en kosten is voldaan.
3. Alle geleverde en/of verwerkte materialen, waar deze zich ook mochten bevinden, blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht die goederen eigenmatig en zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen o.a. wanneer de opdrachtgever het beheer over zijn vermogen verliest, surséance van betaling aanvraagt, hij of derden zijn faillissement aanvragen, hij met zijn schuldeisers een betalingsreglement treft of probeert te treffen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer voor terugnemen van die goederen, elke plaats te betreden waarover hij toezicht, macht of gezag heeft. Opdrachtgever is tot aan de volledige betaling niet gerechtigd de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden in pand te geven of anderszins te bezwaren c.q. in eigendom over te dragen, anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 11

Garanties

Garantie geldt na volledige betaling van onze werkzaamheden en op de door ons aangenomen werken zoals beschreven staat in de offerte.
De garantie geldt niet op werken die niet door ons zijn aangenomen of door derde zijn uitgevoerd. lekkages of vocht dat van hoger komt dan is aangenomen, zit geen garantie.
Lekkages door andere oorzaken of vocht en lekkages via de kruipruimtes zit geen garantie.
Op herstel van schilderwerk, stukwerk, behang, vloerschades of andere schades wat voortvloeit uit nog delen die wij hebben behandeld zit geen garantie. Op bouwzouten die kunnen ontstaan na droging, of na stukwerkzaamheden zit geen garantie. Op de door ons aangeboden stukwerkzaamheden die bedoelt zijn tegen vocht en zouten zit wel garantie.
Bij verschil van mening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de kwaliteit van de leveranties of van het door de opdrachtnemer uitgevoerde werken, verbindt opdrachtgever zich- op kosten van ongelijk- tot een onderzoek door opdrachtnemer uit te voeren.

Artikel 12

Uitsluitingen van aansprakelijkheid en vrijwaring

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor hinder- en schade, waaronder begrepen z.g. vervolgschade, op stukwerk, schilderwerk, verborgen leidingen, schade aan leidingen, zo ook op artikel 11
of toegebracht aan;
a. personen, spullen, zaken en belangen van de opdrachtgever en derden;
b. het werk waarvoor de werkzaamheden voor opdrachtnemer dienen;
c. andere werken;
2. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van derden, die uit de in het eerste lid van dit artikel bedoelde hinder en schade voortvloeien.
3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten.
4. Reclames inzake oplevering van goederen, verleende diensten en/of factuurbedragen, dienen binnen 14 dagen na oplevering, schriftelijk bij opdrachtnemer te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop reclame betrekking heeft.

Artikel 13

Betaling

1. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Garanties gaan pas in na betaling van de volledige werkzaamheden.
2. Bij overschrijding van deze betalingstermijn moet opdrachtgever de opdrachtnemer de dan wettelijke rentes en vergoedingen betalen.
3. Indien namens een derde de opdracht wordt verstrekt is degene die de opdracht namens de derde verstrekt jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk naast die derde, voor alle verplichtingen uit de opdracht voortvloeiende.
4. Alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten verband houdende met inning en invordering van niet, of niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14

Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse recht, geldend voor het koninkrijk in Europa.

Artikel 15

Geschillen

1, Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige condities geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten of naar aanleiding van bijkomende kosten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden berecht, hetzij door de gewone terzake bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, hetzij door een scheidsgerecht te Amsterdam, Nederland, te benoemen overeenkomstig de statuten reglementen van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, welk scheidsrecht uitspraak zal doen met inachtneming van de statuten en reglementen van die Raad.
2. Indien één der partijen een vordering aanhangig heeft gemaakt bij een van de in lid 1 genoemde instanties, verliest de andere partij het recht om voor berechting van het betreffende geschil de andere instantie te kiezen.